Algemene voorwaarden

1. Algemeen 

De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, offerten, leveringen en facturaties uitgaande van de vennootschap, hierboven aangeduide vennootschappen of daarmee rechtstreeks verbonden vennootschappen, en dit voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Enige verwijzing door de afnemer naar diens aankoopvoorwaarden wordt niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Door aanvaarding van de voorwaarden door de klant bij aanbieding, offerte of leveringsbon, zijn tegelijkertijd ook deze voorwaarden geldend voor de facturatie aanvaard. 

2. Aanbiedingen – offertes -  traject in stappen tot eindafwikkeling 

De overeenkomsten tussen partijen, komen tot stand op grond van aanbiedingen door Bitworkz gedaan, op verzoek van de eindklant. 

De vrijblijvende aanbiedingen en offertes van Bitworkz zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen vanaf het aanbod, tenzij anders overeengekomen. 

Het gedane aanbod kan uiteraard door de klant worden bijgestuurd, hetgeen resulteert in een vervolgaanbod, dat eveneens geldt voor een periode van maximaal 14 dagen. 

De opdracht wordt aan Bitworkz gegeven en er komt aldus een overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de klant van het aanbod, alsook de voorliggende algemene voorwaarden. 

Binnen de 10 dagen na de aanvaarding ontvangt de klant een voorschotfactuur t.b.v. 30% van de richtprijs, rekening houden met de opgegeven facturen en opdrachten. 

Bij oplevering van een eerste testfase wordt opvolgend 30% van het offertebedrag gefactureerd. 

Indien de klant na het opleveren van de finale testfase zijn akkoord geeft om online te gaan, wordt het saldo van 40% van het offertebedrag gefactureerd. Bij het uitblijven van enige reactie binnen 14 dagen, worden de werken geacht te zijn aanvaard en wordt het saldo van 40% van het offertebedrag alsnog gefactureerd.

Inzake freelance-opdrachten voor derden zullen de prestaties maandelijks worden afgerekend aan een vooraf bepaald uurtarief in regie. 

Behoudens mededeling van verlof, wordt bij producten van webhosting en e-mailoplossingen op vraag van de klant binnen 24 uur een offerteprijs via e-mail meegedeeld, dewelke wordt geacht deze te hebben aanvaard bij gebreke aan protest binnen de 24 uur na ontvangst. Deze producten worden geleverd en onmiddellijk daarna gefactureerd. 

3. Annulatie 

Volgende annulatiekosten zijn verschuldigd door eindklant indien op enig tijdstip na de aanvaarding van de (aangepaste) offerte tot de annulatie van de opdracht wordt gekomen.  

30 % van de aannemingssom is verschuldigd als schadevergoeding indien geannuleerd wordt na aanvaarding van de offerte en betaling van het voorschot (de facto is de voorschotfactuur aldus definitief verworven), in voorkomend geval bijkomend te verhogen met de annulatiekosten die Bitworkz zal dienen te dragen ten overstaan van geëngageerde onderaannemers. Deze schadevergoeding dekt de schade die de annulatie met zich brengt en ondermeer evenzo de gevolgen van de mislopen opdrachten. 

60 % van de overeengekomen aannemingsprijs is verschuldigd als schadevergoeding indien de annulatie tussenkomt vanaf 15 dagen voor de uitvoeringsdatum. 

100% van de overeengekomen aannemingsprijs is verschuldigd als schadevergoeding indien de annulatie tussenkomt vanaf 1 week voor de uitvoeringsdatum. 

De uitvoeringsdatum wordt steeds meegedeeld op de offerte en is de datum waarop de testfase aan de klant wordt meegedeeld. 

De uitvoeringsdatum en annulatiekosten genieten uitzondering in geval van freelance opdrachten en levering van webhosting en e-mailoplossing. 

4. Prijzen 

De prijzen opgegeven door Bitworkz, zijn gebaseerd op geldende richtlijnen, gekend op het ogenblik van aanbieding. Derhalve kunnen deze prijzen worden verhoogd indien er op grond van overheidsvoorschriften of andere maatregelen verhogingen ontstaan van de kostprijzen die als basis voor de offerteprijzen dienen. 

5. Levering 

De leveringen en prestaties geschieden in principe op de maatschappelijke zetel van Bitworkz, tenzij anders overeengekomen, en tenzij de overeenkomsten of bestellingen uitdrukkelijk anders voorzien. 

6. Waarborg 

De door Bitworkz geleverde toepassingen en diensten genieten in principe van geen waarborg, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Bitworkz zal nooit of te nimmer kunnen aangesproken worden voor enige gevolgschade of indirecte schade die zou veroorzaakt zijn door gebreken of fouten in de geleverde diensten.  

Bitworks is niet aansprakelijk voor laattijdige levering of niet-levering van de bestelde toepassingen en diensten in geval van overmacht, oproer, staking of lock-out. 

7. Betaling 

De betaling van al de factuurbedragen dient te geschieden binnen de 8 dagen na overmaking der factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en dit door betaling ter kantore, dan wel door overschrijving op de aangegeven bankrekening. De betaalkosten voor internationaal betalingsverkeer zijn lastens de klant. 

Bij gebreke aan betaling van de totaliteit der openstaande bedragen, zal onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire verhoging toegepast worden op de openstaande vordering, ten belope van 10 % van het openstaande bedrag, en dit verder onverminderd de verwijlintresten aan 10 % op jaarbasis op de openstaande vordering vanaf de vervaldata der facturen. 

Bij gebreke aan tijdige betaling, zullen diensten in uitvoering in toepassing van de exceptie van niet uitvoering na een eerste aanmaning en opvolgend na 14 dagen worden geschorst en terug aanvangen na betaling van het verschuldigde factuurbedrag, alsook de van rechtswege van toepassing zijnde verhogingen en intresten. 

8. Personeel/aangestelden 

Gedurende de uitvoering van de overeenkomst, is enkel Bitworkz gerechtigd om gezag over haar werknemers, (onder)aannemers of aangestelden uit te oefenen. Alleen Bitworkz heeft het recht om voornoemde werknemers, (onder)aannemers of aangestelden te evalueren, te sanctioneren en te ontslaan. 

Bitworkz verschaft aan haar werknemers, (onder)aannemers of aangestelden alle noodzakelijke werkmiddelen en is verantwoordelijk voor het sociaal beheer (hieronder wordt o.a. bedoeld de vakantieaanvragen, de administratieve opvolging in geval van ziekte alsook de betaling van het salaris en de voordelen, sociale zekerheidsverplichtingen, edm…). 

Uitsluitend Bitworkz is verantwoordelijk voor de betaling van de salarissen van haar werknemers, (onder)aannemers of aangestelden. Bovendien dient zij alle socialezekerheids- en fiscale wetgeving na te leven die van toepassing is op haar werknemers. Bitworkz zal voor haar personeel een polis arbeidsongevallenverzekering afsluiten. 

9. Eigendom 

Alle projecten, technische of andere gegevens, elektronisch opgemaakte bestanden, modellen, tekeningen en grafische ontwerpen betreffende goederen, werken en/of publicaties die geleverd werden of vermeld in een aanbod aan de klant blijven uitsluitende eigendom van Bitworkz en mogen niet nagebootst of overgedragen worden aan een derde. Het door Bitworkz maken van clichés, films, elektronische files en/of bestanden, magnetische dragers nodig om het order van de klant uit te voeren, kan steeds in rekening gebracht worden. 

De klant die een uitvoerings-, reproductie- en/of publicatieopdracht geeft, wordt geacht houder te zijn van de auteurs- en publicatierechten inzake. Bitworkz is daarenboven niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke gegevens van de haar ter beschikking gestelde tekst, beeld, foto enz. Dit impliceert dat bij gelijk welk probleem de klant erkent alle verantwoordelijkheid op zich te nemen en hij Bitworkz vrijwaart t.o.v. elke mogelijke vordering van derden. 

De originelen, clichés, papieren, magnetische dragers, materialen en waren die door de klant in de magazijnen van Bitworkz achtergelaten werden worden gedurende een termijn van drie maanden ter beschikking gehouden. Na het verstrijken van deze termijn kunnen wij naar eigen goeddunken over deze goederen beschikken. 

10. Protesten en klachten 

Alle protesten of gebreken in verband met de uitgevoerde diensten dienen onverwijld en uiterlijk schriftelijk binnen de twee dagen na levering door de koper ter kennis te worden gebracht van Bitworkz op straffe van verval van elk later protest. Na verloop van de gestelde termijn zullen de werken geacht worden integraal te zijn aanvaard. 

11. Verzekering 

Bitworkz heeft bij Axa een polis aansprakelijkheidsverzekering BA Onderneming afgesloten voor de eventuele uitsluitingen en bijzonderheden worden verwezen naar de bijzondere en algemene polisvoorwaarden, die op eerste verzoek te verkrijgen zijn. 

12. Privacy 

Uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) worden door Bitworkz verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder. 

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.  

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden. 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op contact@bitworkz.com.  Dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).  

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt. 

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen om alle geschillen tussen hen te onderwerpen aan Belgisch recht, en zij duiden als uitsluitend bevoegde rechtsmacht daartoe aan, de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.